AMTT 2018 @Chiang Mai

งานประชุมวิชาการประจําปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งท่ี 42 (AMTT 2018)
วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัด เชียงใหม่
Visitors: 70,762