Seminar 2014 @Anantara Bangkok Sathorn

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คุณภาพ...เป็นเรื่องจับต้องได้”

ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2557  ณ  โรงแรมอนันตรากรุงเทพฯ สาทร

Visitors: 70,761